Radboud University Medical Center

Department of Geriatric Medicine

TOPICS-SF NVKG

Deze webpagina biedt het overzicht van de wijze waarop de I-TOPICS-SF gebruikt wordt in het kwaliteitszorgproject op poliklinieken geriatrie in Nederland. Dit project is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en wordt door Vilans gecoördineerd. Het project is de prefinale stap naar definitieve implementatie als onderdeel van de kwaliteitszorg op afdelingen geriatrie in Nederland.

 

Te gebruiken instrumentarium

 

I-TOPICS-SF (praktijknaam: Samen Beslis Hulp)

 

In dit project wordt gebruik gemaakt van de I-TOPICS-SF. In het dagelijks gebruik wordt de patiëntvriendelijke naam: Samen Beslis Hulp gebruikt.  Dat is in basis de TOPICS-SF zoals u die elders op deze website kunt vinden, maar aangevuld met een aantal elementen:

  • De belangrijkste toevoeging is dat samen beslissen vragen zijn toegevoegd, die gericht zijn op het proces van samen beslissen van patiënt en behandelaar
  • Er zijn twee extra vragen toegevoegd over mentaal welbevinden en één item over eenzaamheid
  • De NVKG heeft ervoor gekozen om de informatie over de etniciteit van de patiënt niet te verzamelen.

 

U vindt de vragenlijst I-TOPICS-SF hier, als niet opgemaakte variant:

 

Vragenlijst I-TOPICS-SF (niet opgemaakt) (versie september 2023)

Vragenlijst I-TOPICS-SF (niet opgemaakt) (versie juli 2022)

 

De vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp is ook op papier  beschikbaar. 

Belangrijkste wijzigingen in de 2023 versie t.o.v. eerdere versies van de vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp (2022 versie):

 

  • Deze  generieke versie kan  zowel in het ziekenhuis, maar ook in de huisartsenpraktijk of op andere plekken gebruikt  worden.
  • ingekort
  • sluit (nog) beter aan bij het gespreksmodel samen beslissen met kwetsbare ouderen
  • bevordert ‘eigenaarschap’ van de patient (‘mijn’ Samen Beslis Hulp)
  • notitieruimte voor het noteren van doelen, opties, voor en nadelen en besluit (door patient/naaste)
  • BELANGRIJK: De originele TOPICS-SF vragen zijn onveranderd.

 

Vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp (opgemaakt) (printversie (om zelf te printen op A4), april 2023)

Vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp (opgemaakt) (printversie (om zelf te printen op A4), september 2022)

Vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp (opgemaakt) (drukversie (bedoeld voor een drukker), april 2023)

Vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp (opgemaakt) (drukversie (bedoeld voor een drukker), september 2022)

 

Casemix informatie

 

Om de antwoorden van de patiënt goed te kunnen interpreteren is het nodig om extra casemix informatie te verzamelen. Aangezien dit informatie betreft die meestal ook als onderdeel van de patiëntenzorg verzameld wordt, wordt ervan uit gegaan dat de behandelaar deze informatie zelf aan-/invult. Er is daarom voor gekozen om deze casemix informatie bij het eerste bezoek niet op te nemen in de vragenlijst van de patiënt, maar via een apart formulier door de behandelaar te laten invullen. Dit formulier is toegevoegd als bijlage aan de I-TOPICS-SF vragenlijst niet opgemaakte versie.

 

Afnamefrequentie

 

Deze vragenlijst wordt eenmalig afgenomen bij het eerste bezoek op de polikliniek Geriatrie en drie en zes maanden na het eerste bezoek. De follow up vragenlijst is op punten net anders dan de I-TOPICS-SF, omdat er vanuit gegaan wordt dat er geen persoonlijk contact is tussen de patiënt en de behandelaar waarbij de informatie over veranderingen in de casemix nu enkel bij de patiënt zelf (of de mantelzorger) verzameld kan worden. De formulering van de vraagstelling ten aanzien van de casemix informatie bij de patiënt zelf is licht aangepast. Niet de periode van de afgelopen 12 maanden, maar een periode van de afgelopen drie maanden wordt uitgevraagd.

U vindt de follow up vragenlijst, plus de casemix informatie, hier:

 

TOPICS-SF follow-up vragenlijst (versie juli 2022)

 

Desgewenst zou u er ook voor kunnen kiezen om de volledige I-TOPICS-SF, dus inclusief de samen beslissen vragen en casemix informatie, af te nemen bij 3 (of 6) maanden follow up, wanneer u de follow up combineert met een polikliniekbezoek. Pas dan ook de vraagstelling van de ziektelast vraag aan naar ‘de afgelopen 3 maanden’.

 

I-TOPICS-SF scores berekenen

 

Het is mogelijk om op basis van I-TOPICS-SF diverse scores te berekenen om het functioneren van de patiënt te waarderen. De instructies daarvoor vindt u hier:

 

Scores berekenen

 

 

Digitaliseren van het proces van afname

 

De meesten van u zullen het proces van afname van de I-TOPICS-SF willen digitaliseren. U vindt een overzicht van de benodigde data elementen en hoe zij gedefinieerd zijn hier:

 

Codeboek I-TOPICS-SF (versie september 2023)

Codeboek I-TOPICS-SF (versie december 2022)

 

 

Doorleveren van anonieme data aan TOPICS-MDS:

 

Als onderdeel van het project en het gebruik van de TOPICS-SF door de NVKG voor kwaliteitszorg wordt u periodiek gevraagd de gegevens die u verzameld heeft door te leveren aan TOPICS-MDS. Dat gebeurt anoniem en daarom wordt niet alle informatie die u als onderdeel van het samen beslissen proces en de follow up heeft verzameld door geleverd. De instructie voor de aanlevering vindt u hier, evenals een data check en het SPSS template:

 

Instructie voor aanlevering (versie december 2022)

Data check

SPSS template (versie september 2023)

SPSS template (versie december 2022)

 

De komende doorlevering van I-TOPICS-SF data staat gepland voor 15 januari 2023 en betreft dan de periode tot 1 januari 2023.

 

Toestemming voor het verwerken en doorleveren van I-TOPICS-SF gegevens

 

In geval van digitalisering van het proces, kan het zijn dat u de patiënten – in het kader van de privacywetgeving – toestemming dient te vragen voor het verwerken van de gegevens door de partij die u daarvoor ingeschakeld heeft. Hieronder vind u een voorbeeldformulering waarmee u toestemming vraagt voor het verwerken van persoonsgegevens door deze (derde) partij:

 

“Ik geef wel/geen* toestemming voor het toesturen van de digitale vragenlijst en het opslaan van mijn antwoorden in het elektronisch patiëntendossier van het [naam ziekenhuis] en in het computerprogramma ‘…’[naam computerprogramma (derde) partij].

 

(*omcirkel wat voor u geldt)

 

Ook het doorleveren van de gegevens aan TOPICS-MDS kan alleen met toestemming van de betrokkene, zelfs al is de doorlevering anoniem. Hieronder vind u een voorbeeldformulering waarmee u toestemming vraagt voor het doorleveren van gegevens aan TOPICS-MDS.

 

“Ik geef wel/geen* toestemming voor het anoniem (zonder naam) opnemen van mijn antwoorden op de digitale vragenlijst in het landelijk register van de Medisch Specialisten Vereniging.”

 

(*omcirkel wat voor u geldt)

 

Generieke PROM FMS

 

De FMS is ook bezig met een proces van samen beslissen en kwaliteitszorg met behulp van PROMs.  De FMS heeft daarvoor een aantal uitkomstdomeinen vastgesteld en meetinstrumenten geïdentificeerd die daarvoor gebruikt kunnen worden. Voor de belangrijkste uitkomstdomeinen zoals algehele kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en dagelijks functioneren zijn ook de TOPICS-SF subvragenlijsten geselecteerd. Het NVKG standpunt hierin is als volgt: ‘Voor kwetsbare ouderen is het nodig dat er gebruik gemaakt wordt van 1 beknopte generieke PROM, die de voor kwetsbare ouderen relevante domeinen uitvraagt. Vooralsnog voldoet de (I)-TOPICS-SF hieraan het beste.’

 

Proces uitbesteden aan Mediquest

 

Het goed digitaliseren en uitzetten van het proces van dataverzameling van PROM data is een ingewikkeld proces. Mediquest is een IT partij die dit proces samen met de NVKG geïmplementeerd heeft.

 

Toolbox samen beslissen met ouderen

Implementeer het samen beslissen met ouderen met behulp van de vragenlijst I-TOPICS-SF/Samen Beslis Hulp ook in uw eigen praktijk en maak daarbij gebruik van de toolbox: https://www.vilans.nl/toolbox-samen-beslissen-met-ouderen